По повод редица негативни реакции в общественото пространство относно промените в Закона за БНБ (ЗБНБ), предвиждащи от датата на участие на България в механизма на обменните курсове (ERM ІІ) официалният курс на лева към еврото да бъде приравнен на договорения, съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г., и членове 1.1 и 17.1 от Споразумение от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и централните банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз,

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ИЗРАЗЯВАТ СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ:

  1. Повече от двадесет години България прилага рестриктивен модел на строга дисциплина във финансовата политика, т. нар. Паричен съвет (ПС)[1] като доказа, че е способна да бъде надеждна дестинация за инвестиции.
  2. Високата степен на финансово доверие и устойчивост, свързани с ПС, бяха постигнати с цената на огромни социални, демографски и икономически ограничения, които са били обект на редица анализи от страна на МВФ, МОТ и UNCTAD.[2]
  3. В същото време, предимствата на ПС като краткосрочен инструмент за контрол на паричното обръщение и инфлацията се признават практически от всички влиятелни политически сили, от академичната и експертна общност, и цялото общество, като се потвърждават по категоричен начин от опита на България и трите балтийски държави до тяхното присъединяване към еврозоната (ЕЗ) в периода 2011-2015 г.
  4. Разумният и практически безалтернативен изход от ПС чрез приемане на еврото при действащия валутен курс е деклариран по категоричен начин в редица официални документи, вкл. в сключеното споразумение между МС и БНБ от 2004 г. за въвеждане на еврото в Р България.
  5. Социалните партньори и Икономическият и социален съвет на Р България също изразиха по недвусмислен начин своята подкрепа за ускорена подготовка и бързо присъединяване към ЕЗ в свое становище от декември 2017 г.[3] Становището отбелязва очакваните многобройни ползи от присъединяване към ЕЗ и подчертава, че „ускоряването на подготовката и осигуряването на външнополитическа подкрепа за присъединяване на Р България към еврозоната придобива значението на непосредствена национална цел и задача на външната и икономическата политика с най-висок приоритет, на един от основните фактори за радикална промяна на инвестиционната среда. Едва ли може да се посочи друга предстояща икономическа реформа, която да се сравни с дълбочината, важността и значимостта на очакваните последици от присъединяването към ЕЗ.“
  6. Национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в България изразяват пълна подкрепа на решението на Народното събрание, според което страната ни ще излезе от участие във валутно-курсовия механизъм, ако бъде предложен различен от сегашния курс на лева към еврото. По такъв начин техническите промени в чл. 29 на ЗБНБ, поискани от ЕЦБ в хода на водените преговори, елиминират последната формална юридическа пречка пред влизането в ERM II и ЕЗ.
  7. Настояваме за преустановяване на спекулациите и насаждането на негативизъм и апокалиптични очаквания сред нашите съграждани, на които е необходимо да бъде предоставяна своевременно достъпна и компетентна информация за следващите стъпки при изпълнение на плана за присъединяване към ЕЗ. В тази връзка, подчертаваме необходимостта от своевременно и достоверно информиране на обществеността относно очакваните ефекти и резултатите от преговорния процес по присъединяването на страната ни към в ERM II и ЕЗ. По този начин ще бъде подобрена общата информираност и подкрепа на цялото общество за тази стратегическа национална цел.
  8. Решително възразяваме срещу опитите за манипулиране на общественото мнение чрез инициативи за провеждане на лишен от мотиви референдум, несъобразен с Договора за присъединяване към ЕС, който дава съответни права, но и задължава категорично Р България да възприеме еврото и се присъдени към паричния съюз в съответствие с постигнатата договореност.
  9. Изразяваме готовност да бъдем включени в преговорния процес по присъединяването на страната ни към в ERM II и ЕЗ, за да може бързо и достоверно да достига информацията до всички граждани, които представляваме. По този начин е възможно заедно да подобрим информационната среда и експертизата, до която има достъп цялото общество по темата.

[1] Прилаган от Джибути, Хонг Конг – Специален административен район на КНР, Султанство Бруней, Босна и Херцеговина, както и държавите от Източно карибския паричен съюз – Антигуа и Барбуда, Доминиканска република, Гренада,  Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сейнт Винсент и Гренадини. Виж: „Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions“. IMF, 2016, стр. 6.

[2] „TRANSFORMING ECONOMIES. Making industrial policy work for growth, jobs and development“. ILO, 2014.  http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–dgreports/–dcomm/–publ/documents/publication/wcms_242878.pdf Също „Taking Stock of Monetary and Exchange Rate Regimes in Emerging Europe“. IMF, European department. , 2016. Belhocine, N., E. Crivelli, N. Geng, T. Scutaru and Z. Zhan.

[3] http://www.esc.bg/bg/activities/opinions?start=9